מתי צריך לנקות ולחטא מאגר מים?

ישנם כמה מצבים שדורשים ניקוי וחיטוי מאגרי מים, כמו למשל:

ניקיון תקופתי – בריכות שמוזנות על ידי המוביל הארצי, ומאגרים בבנייני מגורים, יש לחטא ולנקות פעם בשנה. בריכות של מים מותפלים – חלה חובה לנקותם אחת לשנתיים. כל סוג של מאגר גדול אחר מצריך ניקוי וחיטוי רק כל 5 שנים, בתנאי שמדי שנה יישלחו צילומים ודגימות לרשות הבריאות, ביחד עם הבקשה לדחיית הניקוי.

כשמתקינים מערכת מים חדשה – אחרי ההתקנה, אבל טרם קבלת אישור אספקת מים, יש לחטא ולנקות את המערכת למניעת זיהומים, טעמים וריחות לוואי במים.

בזמן פעילויות תחזוקה – כל פתיחה של מערכת המים עלולה להביא לחדירה של זיהומים. לכן, לפני שמחברים את המערכת מחדש, יש לבצע ניקוי וחיטוי של מערכות מי השתיה.

עם שינוי ייעוד מאגר המים – למשל, אם המים במערכת מעולם לא שימשו לשתייה, וכעת מבקשים להפוך אותם למי שתייה, זה ניתן לביצוע רק לאחר שמקבלים אישור מרשות הבריאות, שתלוי בניקיון ובחיטוי יסודיים.

אם חדר זיהום למאגר – יינקטו פעולות שונות של ניקוי וחיטוי בהתאם לרמת הזיהום. פעולות אלה גם תלויות בסוג מערכת המים. זיהומים יכולים להיות ימשושים, זיהומים מיקרוביאליים, מינרלים ועוד